12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Harmonizované kódy uváděné v řidičských průkazech

Vyznačením harmonizovaného kódu se v řidičském průkazu provádí podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, a dále vyjadřují profesní způsobilosti řidiče. Harmonizované kódy jsou definovány v příloze číslo 5 vyhlášky č. 31/2001 Sb. (o řidičských průkazech a o registru řidičů).

Členění kódů v ŘP

Kódy v řidičských průkazech mají formát čísla v analytickém formátu. Základní rozdělení kódů je následující:

Seznam harmonizovaných a národních kódů

Následující tabulka obsahuje přehled harmonizovaných a národních kódů uváděných v řidičských průkazech.
KódVýznam
01Ochrana nebo korekce zraku
01.01Brýle
01.02Kontaktní čočky
01.03Ochranné brýle
01.04Brýle snižující propustnost světla
01.05Oční kryt
01.06Brýle nebo kontaktní čočky
02Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky
02.01Sluchové pomůcky pro jedno ucho
02.02Sluchové pomůcky pro obě uši
03Povinné užití pomůcek pro podporu pohybového ústrojí (protézy, ortézy)
03.01Protéza/ortéza horní končetiny
03.02Protéza/ortéza dolní končetiny
05Omezení jízdy (povinná doplňující podmínění nebo omezení řidičského oprávnění)
05.01Omezení jízdy podle denní doby (například jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce)
05.02Omezení jízdy v okruhu .... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu
05.03Řízení (jízda) bez cestujících
05.04Jízda rychlostí nepřesahující.......km.h-1
05.05Řízení výhradně, je-li doprovázen jiným držitelem řidičského oprávnění
05.06Bez přívěsu
05.07Zákaz jízdy na dálnici a silnici pro motorová vozidla
05.08Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu
10Upravené ústrojí k ovládání řazení rychlostních stupňů
10.01Manuální převodovka
10.02Automatická převodovka
10.03Převodovka ovládaná elektronicky
10.04Přizpůsobená řadicí páka
10.05Bez pomocné převodovky
15Upravené ústrojí ovládání spojky
15.01Přizpůsobený pedál spojky
15.02Ruční ovládání spojky
15.03Automatická spojka
15.04Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem spojky
20Upravené ústrojí ovládání brzdové soustavy
20.01Přizpůsobený brzdový pedál
20.02Zvětšený brzdový pedál
20.03Brzdový pedál upravený na levou nohu
20.04Brzdový pedál upravený na chodidlo
20.05Ohnutý brzdový pedál
20.06Ruční ovládání provozní brzdy
20.07Provozní brzda se zvýšeným účinkem posilovače brzd
20.08Provozní brzda se zabudovaným maximálně účinným systémem nouzové brzdy
20.09Přizpůsobený ovladač parkovací brzdy
20.10Ovládání parkovací brzdy elektricky
20.11(Přizpůsobená) nožní parkovací brzda
20.12Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem brzdy
20.13Ovládání provozní brzdy kolenem
20.14Ovládání provozní brzdy elektricky
25Upravené ústrojí ovládání akcelerátoru
25.01Přizpůsobený pedál akcelerátoru
25.02Pedál akcelerátoru s podložkou pro chodidlo
25.03Ohnutý pedál akcelerátoru
25.04Ruční ovládání akcelerátoru
25.05Ovládání akcelerátoru na koleno
25.06Servo-akcelerátor (například elektronický, pneumatický)
25.07Pedál akcelerátoru nalevo od brzdového pedálu
25.08Pedál akcelerátoru nalevo
25.09Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem akcelerátoru
30Upravený společný systém ovládání brzdové soustavy a akcelerátoru
30.01Paralelní pedály
30.02Pedály (téměř) ve stejné úrovni
30.03Posuvný pedál akcelerátoru a brzdy
30.04Posuvný pedál akcelerátoru a brzdy s protézou/ortézou
30.05Sklopený/sejmutý pedál akcelerátoru a brzdy
30.06Zvýšená podlaha
30.07Přepážka na straně brzdového pedálu
30.08Přepážka pro protézu na straně brzdového pedálu
30.09Přepážka před pedálem akcelerátoru a brzdového pedálu
30.10Podpěra paty/nohy
30.11Elektrické ovládání akcelerátoru a brzdového pedálu
35Upravené uspořádání ovladačů (například přepínače světel, stěrač/ostřikovač předního skla, ovladač výstražného zvukového znamení, směrová světla)
35.01Ovladače ovladatelné bez negativního vlivu na řízení a obsluhu
35.02Ovladače ovladatelné bez puštění volantu a příslušenství
35.03Ovladače ovladatelné levou rukou bez puštění volantu a příslušenství
35.04Ovladače ovladatelné pravou rukou bez puštění volantu a příslušenství
35.05Ovladače ovladatelné bez puštění volantu a příslušenství a kombinovaný mechanismus akcelerátoru a provozní brzdy
40Úprava řízení
40.01Standardní posilovač řízení
40.02Posilovač řízení se zvýšeným účinkem
40.03Řízení vyžadující podpůrný systém
40.04Prodloužený sloupek řízení
40.05Přizpůsobený volant (například větší a/nebo silnější volant, zmenšený průměr volantu)
40.06Odkloněný volant
40.07Vertikální poloha volantu
40.08Horizontální poloha volantu
40.09Nožní ovládání řízení
40.10Jiná úprava řízení (například ovládací pákou)
40.11Otočná rukojeť na volantu
40.12Ruční protéza na volant
40.13S ortézou - tenodézou
42Úprava zpětných zrcátek
42.01Venkovní (levé nebo pravé) zpětné zrcátko
42.02Venkovní zpětné zrcátko na blatník
42.03Přídavné vnitřní zpětné zrcátko umožňující sledování provozu
42.04Panoramatické vnitřní zpětné zrcátko
42.05Zpětné zrcátko k eliminaci mrtvého úhlu
42.06Vnější zpětné zrcátko(a) ovládané elektricky
43Úprava sedadla řidiče
43.01Sedadlo řidiče ve správné výšce a v příslušné vzdálenosti od volantu a pedálů
43.02Nastavení sedadla řidiče - anatomické tvarování
43.03Sedadlo řidiče s postranní podpěrou pro dobrou stabilitu
43.04Sedadlo řidiče s opěrkou ruky
43.05Prodloužení posouvání sedadla řidiče
43.06Nastavení bezpečnostního pásu
43.07Postrojový bezpečnostní pás
44Technická úprava motocyklu (povinná úprava)
44.01Samostatně ovládaná brzda
44.02(Upravená) ručně ovládaná brzda (přední kolo)
44.03(Upravená) brzda ovládaná nohou (zadní kolo)
44.04(Upravená) rukojeť akcelerátoru
44.05(Upravené) ruční ovládání převodovky a spojky
44.06(Upravená) zpětná zrcátka
44.07Upravené ovladače (například směrová světla)
44.08Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít současně obě nohy na zemi
45Motocykl pouze s postranním vozíkem
46Pouze pro tříkolová motorová vozidla
50Omezení na určitá vozidla (identifikační číslo vozidla - VIN/číslo podvozku)
51Omezení na určité vozidlo (státní poznávací značka)
70Výměna řidičského průkazu číslo ........, vydaného (kým) ........ (rozlišující označení EU/OSN v případě třetí země; například 70.0123456789.NL)
71Druhopis řidičského průkazu číslo ........, (rozlišující označení EU/OSN v případě třetí země; například 71.987654321.HR)
73Pouze pro čtyřkolová motorová vozidla skupiny B (B1)
78Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou
79Pouze pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným v závorkách, v souvislosti s použitím článku 13 směrnice 2006/126/ES
79.01Pouze pro dvoukolová motorová vozidla s postranním vozíkem nebo bez něj
79.02Pouze pro tříkolová motorová vozidla nebo čtyřkolová motorová vozidla skupiny AM
79.03Pouze pro tříkolová motorová vozidla
79.04Pouze pro tříkolová motorová vozidla doplněná o přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
79.05Lehký motocykl skupiny AI s postranním vozíkem nebo bez něj s poměrem výkon/hmotnost převyšujícím 0,1 kW/kg
79.06Jízdní souprava skupiny B+E, pokud největší povolená hmotnost přípojného vozidla převyšuje 3500 kg
80Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro tříkolová motorová vozidla, kteří nedosáhli věku 24 let
81Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, kteří nedosáhli věku 21 let
90Kódy použité v kombinaci s kódy definujícími úpravy vozidla
90.01Nalevo
90.02Napravo
90.03Levá
90.04Pravá
90.05Ruční
90.06Nožní
90.07Použitelná
95Řidič je profesně způsobilý do ........ [ve formátu 95(DD.MM.RR)]
96Motorová vozidla skupiny B s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg
97Není oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C1, které spadá do oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
105Jiná zdravotní omezení, která nejsou uvedena v části I této přílohy
111Nelze vykonávat činnost:
111.aNelze vykonávat činnost řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
111.bNelze vykonávat činnost řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu, nebo
111.cNelze vykonávat činnost učitele výcviku v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu
115Posilovač spojky
160Výjimka z věku u řidičského oprávnění skupiny vozidel A1, A2 nebo A osoby, která je držitelem licence motoristického sportovce, udělená pouze pro jízdu při sportovní soutěži
172Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel A pouze k řízení motorového vozíku pro invalidy
175Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel D pouze k řízení vozidla městské hromadné dopravy osob
185Pouze pro řízení motorových vozidel stanovených v § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. do doby dosažení věku u skupiny vozidel C 21 let, u skupiny vozidel D 24 let
199Zkušební doba podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera