12 bodů

Vše o bodovém systému nejen pro vybodované řidiče

Bodový systém - tabulka pokut 2024

Na této stránce uvádíme aktuální tabulku dopravních přestupků souvisejících s bodovým systémem řidičů (často nazývanou též jako "katalog pokut 2024"). Za bodované dopravní přestupky lze získat 2-7 bodů. Kromě připočtení bodů se za spáchání přestupku udělují sankce (obvykle pokuty) příkazem na místě (dříve blokovém řízení) nebo ve správním řízení.

Dopravní přestupky jsou definovány v Zákonu č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v §125c. Ve Výpisu bodového hodnocení řidiče a ve Výpisu z evidenční karty řidiče jsou přestupky uváděny odkazem na konkrétní odstavec zákona o silničním provozu (uvedeno v posledním sloupci následující tabulky). Přestupky jsou seřazeny podle počtu přidělovaných bodů. Někdy je však užitečné vyhledat přestupek podle paragrafu.


Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízení Zákaz činnosti (*) Paragraf (např. zákona o silničním provozu)
Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile)v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem7---2.500 – 20.0006 měs. - 1 rok§ 125c / 1b)
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky)řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky7---25.000 – 50.0001-2 roky§ 125c / 1c)
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky)řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil vlivem návykové látky (podle §130 TZ alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování)7---Odnětí svobody až do 3 let, peněžitý trest1-10 let§274 TZ
Odmítnutí testu na alkohol / návykové látkypřes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví7---25.000 – 50.0001-2 roky§ 125c / 1d)
Řízení po zadržení řidičského průkazu na místěřízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 17---5.000 – 10.0006 měs. - 1 rok§ 125c / 1e) 2.
Nedovolené předjížděnípři řízení vozidla předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno7---5.000 – 10.0006 měs. - 1 rok§ 125c / 1f) 7.
Nedovolená jízda přes železniční přejezdpři řízení vozidla v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno7---2.500 – 5.0001 - 6 měs.§ 125c / 1f) 9.
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnícipři řízení vozidla v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b)7---5.000 – 10.0006 měs. - 1 rok§ 125c / 1f) 10.
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdravíporušením povinnosti řidiče způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví (jiné osoby)7---Odnětí svobody až 10 let1-10 let§ 143, 147, 148 TZ
Nezastavení po nehoděpři dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo7do 5000,- Kč2.500 – 5.0001 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1i) 1.
Ujetí od dopravní nehodypři dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody7do 5000,- Kč2.500 – 5.0001 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1i) 4.
Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchrankyText přílohy zákona c. 361/22000 Sb.: "neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života" Text § 150 Trestního zákoníku: "Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta."7---Odnětí svobody až 2 ---§ 150 TZ
Technicky nezpůsobilé vozidlořízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích5---5.000 – 10.0006 měs. - 1 rok§ 125c / 1a) 3.
Vysoké překročení rychlosti - v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a vícepři řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více5---5.000 – 10.0006 měs. - 1 rok§ 125c / 1f) 2.
Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj")v rozporu s § 4 odst. b) a c) nezastavení vozidla na signál, který řidiči přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn "Stůj" daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou (Postačuje nedbalostně!)5do 2500,- Kč2.500 – 5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1f) 5.
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhuohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého5do 2000,- Kč1.500 – 2.500---§ 125c / 1k)
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvánív rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 5do 2500,- Kč2.500 – 5.0001 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1f) 6.d)
Úmyslné nezastavení na pokyn "Stůj"v rozporu s § 4 odst. b) a c) úmyslné nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou52.500 – 5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)1 - 6 měs.§ 125c / 1f) 5.
Řízení bez řidičského oprávněnířízení motorového vozidla v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) bez držení příslušného řidičského oprávnění podle § 814---25.000 – 50.0001-2 roky§ 125c / 1e) 1.
Ohrožení chodce na přechodupři řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky4do 2500,- Kč2.500 – 5.0001 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1f) 6.a)
Nedání přednosti v jízděpři řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinnen dát přednost v jízdě4do 2500,- Kč2.500 – 5.0001 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1f) 8.
Nepoužití autosedačky pro dítěporušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 64do 2000,- Kč1.500 – 2.500---§ 125c / 1k)
Nedodržení bezpečnostních přestávekpřekročení nejdelší přípustné doby řízení (body o 20% a více) nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisu (body o 33% a více)4do 5000,- Kčdo 10.000,- Kčlze uložit 6 - 12 měs.§ 23 / 1f)
Maření výkonu úředního rozhodnutíMaření nebo podstatné ztížení výkonu rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl4---Odnětí svobody až do 2 let, peněžitý trest1-10 let§ 337 TZ
Nedodržení stanovené doby řízenířidič nedodržuje stanovenou dobu řízení, bezpečnostních přestávek nebo odpočinku Pro záznam bodů: překročení nejdelší přípustné doby řízení o 20% a více nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla o 33% a více podle jiných právních předpisů 4do 5.000,- Kčdo 10.000,- Kč---§ 34e/3 c) 111/1994 Sb.
Řízení bez profesního průkazuřízení motorového vozidla řidičem, který v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilý3---5.000 – 10.0006 měs. - 1 rok§ 125c / 1e) 3.
Vyšší překročení rychlosti - v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a vícepři řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více3do 2500,- Kč2.500 – 5.0001 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1f) 3.
Nezastavení před přechodempři řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit3do 2500,- Kč2.500 – 5.0001 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1f) 6.b)
Jízda bez bezpečnostních pásůporušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu3do 2000,- Kč1.500 – 2.500---§ 125c / 1k)
Řízení s telefonem v rucepři řízení vozidla v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení2do 1000,- Kč1.500 – 2.500---§ 125c / 1f) 1.
Střední překročení rychlosti - v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 kmpři řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 6 - 19 km/h nebo mimo obec o 11 – 29 km/h2do 1000,- Kč1.500 – 2.500---§ 125c / 1f) 4.
Stání na místě vyhrazeném pro invalidypři řízení vozidla neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě2do 10.000,- Kč5.000 – 10.000---§ 125c / 1f) 11.
Neoznačení překážky způsobené řidičemneoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil2do 2000,- Kč1.500 – 2.500---§ 125c / 1k)
Vozidlo bez (nebo s cizí) SPZřízení vozidla, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna registrační značka nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena0---5.000 – 10.0006 měs. - 1 rok§ 125c / 1a) 1.
Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZřízení vozidla, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost0---5.000 – 10.0006 měs. - 1 rok§ 125c / 1a) 2.
Řízení bez posudku o zdravotní způsobilostiřídí motorové vozidlo a není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti0---5.000 – 10.0006 měs. - 1 rok§ 125c / 1e) 4.
Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČRřídí motorové vozidlo a pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 70---25.000 – 50.0001-2 roky§ 125c / 1e) 5.
Nedovolená jízda nákladního automobiluv rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel0do 2500,- Kč2.500 – 5.0001 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1g)
Zavinění nehody s ublížením na zdravízpůsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví0---25.000 – 50.0001-2 roky§ 125c / 1h)
Neohlášení dopravní nehodypři dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi0do 5000,- Kč2.500 – 5.0001 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1i) 2.
Neposkytnutí údajů ostatním účastníkům dopravní nehodypři dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě0do 5000,- Kč2.500 – 5.0001 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1i) 3.
Použití antiradaruv rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar0do 5000,- Kč5.000 – 10.000---§ 125c / 1j)
Jiné porušení povinnostíjiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona0do 2000,- Kč1.500 – 2.500---§ 125c / 1k)
Svěření řízení neznámé osoběFyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.05000,- Kč5.000 – 10.000---§ 125c / 2
Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidlajako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladu, předložil neplatný doklad nebo nepředložil doklady požadované zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným způsobem záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, záznam o provozu vozidla0do 5000,- Kčdo 10.000,- Kčlze uložit 6 - 12 měs.§ 23 / 1f)
Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkáchnepředložil záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo záznam o provozu vozidla požadovaných zvláštním právním predpisem0do 5000,- Kčdo 10.000,- Kčlze uložit 6 - 12 měs.§ 23 / 1f)
Přetížený kamion nebo autobuspřekročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu0do 15000,- Kčdo 500.000,- Kč---§ 42 a/4 c) 13/1997 Sb.
Malé překročení rychlosti - v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 kmpři řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h0do 1000,- Kč1.500 – 2.500---§ 125c / 1f) 4.
Ohrožení chodce při odbočovánípři řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje0do 2500,- Kč2.500 – 5.0001 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)§ 125c / 1f) 6.c)
Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile)v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem0---2.500 – 20.0006 měs. - 1 rok§ 125c / 1b)
Řízení po zadržení technického průkazuŘízení vozidla, jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo010.000 – 20.0006 měs. - 1 rok§ 125c / 1a) 4.
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetřenív rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření0---2.500 – 5.000---§ 125c / 4a)
Neodevzdání řidičského nebo technického průkazuV rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla.0do 5000,- Kč2.500 – 5.000---§ 125c / 4b)
Nesplnění povinností při přepravě nebezpečných věcířidič nesplní některou z povinností při přepravě nebezpečných věcí0do 5000,- Kčdo 10.000,- Kč---§ 34e/3 a) 111/1994 Sb.
Nevedení/nepředložení záznamu o době řízenířidič nevede záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanoveným způsobem nebo tento záznam nepředloží při kontrole0do 5000,- Kčdo 10.000,- Kč---§ 34e/3 b) 111/1994 Sb.
Nepředložení platného dokladu (profesionální řidič)řidič předloží při kontrole neplatný doklad nebo nepředloží doklady požadované tímto zákonem anebo neumožní přístup k záznamovému zařízení0do 5.000,- Kčdo 10.000,- Kč---§ 34e/3 d) 111/1994 Sb.

*) Poznámky k zákazu činnosti (Zákaz řízení motorových vozidel - ZŘMV):


Podobných přehledů dopravních přestupků, za které jsou v rámci bodového systému přidělovány body, existuje na internetu celá řada. Některé z nich však nejsou aktualizovány a obsahují tak neaktuální údaje. Vždy proto doporučujeme spoléhat na aktuální znění zákona o silničním provozu nebo na přehled bodovaných přestupků vydávaný důvěryhodným zdrojem. Kromě výše uvedeného přehledu bodovaných přestupků můžete využít i přehledu bodů a pokut dostupném na stránkách www.bodovysystem.cz nebo graficky zpracovaný přehled bodovaných přestupků a trestných činů od Ministerstva dopravy.


Dopravní přestupky podle paragrafů

V následujícím přehledu jsou uvedeny dopravní přestupky s body seřazené podle paragrafů. To se hodí zejména při zkoumání Výpisu z bodového hodnocení řidiče, ve kterém jsou jednotlivé záznamy přestupků s body identifikovány pouze odkazem příslušný paragraf.

§ 125c / 1a) 1.Vozidlo bez (nebo s cizí) SPZ
§ 125c / 1a) 2.Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ
§ 125c / 1a) 3.Technicky nezpůsobilé vozidlo
§ 125c / 1a) 4.Řízení po zadržení technického průkazu
§ 125c / 1b)Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile)
§ 125c / 1b)Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile)
§ 125c / 1c)Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky)
§ 125c / 1d)Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky
§ 125c / 1e) 1.Řízení bez řidičského oprávnění
§ 125c / 1e) 2.Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě
§ 125c / 1e) 3.Řízení bez profesního průkazu
§ 125c / 1e) 4.Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti
§ 125c / 1e) 5.Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR
§ 125c / 1f) 1.Řízení s telefonem v ruce
§ 125c / 1f) 10.Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálníci
§ 125c / 1f) 11.Stání na místě vyhrazeném pro invalidy
§ 125c / 1f) 2.Vysoké překročení rychlosti - v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více
§ 125c / 1f) 3.Vyšší překročení rychlosti - v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více
§ 125c / 1f) 4.Střední překročení rychlosti - v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km
§ 125c / 1f) 4.Malé překročení rychlosti - v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km
§ 125c / 1f) 5.Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj")
§ 125c / 1f) 5.Úmyslné nezastavení na pokyn "Stůj"
§ 125c / 1f) 6.a)Ohrožení chodce na přechodu
§ 125c / 1f) 6.b)Nezastavení před přechodem
§ 125c / 1f) 6.c)Ohrožení chodce při odbočování
§ 125c / 1f) 6.d)Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání
§ 125c / 1f) 7.Nedovolené předjíždění
§ 125c / 1f) 8.Nedání přednosti v jízdě
§ 125c / 1f) 9.Nedovolená jízda přes železniční přejezd
§ 125c / 1g)Nedovolená jízda nákladního automobilu
§ 125c / 1h)Zavinění nehody s ublížením na zdraví
§ 125c / 1i) 1.Nezastavení po nehodě
§ 125c / 1i) 2.Neohlášení dopravní nehody
§ 125c / 1i) 3.Neposkytnutí údajů ostatním účastníkům dopravní nehody
§ 125c / 1i) 4.Ujetí od dopravní nehody
§ 125c / 1j)Použití antiradaru
§ 125c / 1k)Jiné porušení povinností
§ 125c / 1k)Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu
§ 125c / 1k)Jízda bez bezpečnostních pásů
§ 125c / 1k)Nepoužití autosedačky pro dítě
§ 125c / 1k)Neoznačení překážky způsobené řidičem
§ 125c / 2Svěření řízení neznámé osobě
§ 125c / 4a)Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření
§ 125c / 4b)Neodevzdání řidičského nebo technického průkazu
§ 143, 147, 148 TZNehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví
§ 150 TZNeposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchranky
§ 23 / 1f)Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla
§ 23 / 1f)Nedodržení bezpečnostních přestávek
§ 23 / 1f)Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkách
§ 337 TZMaření výkonu úředního rozhodnutí
§ 34e/3 a) 111/1994 Sb.Nesplnění povinností při přepravě nebezpečných věcí
§ 34e/3 b) 111/1994 Sb.Nevedení/nepředložení záznamu o době řízení
§ 34e/3 c) 111/1994 Sb.Nedodržení stanovené doby řízení
§ 34e/3 d) 111/1994 Sb.Nepředložení platného dokladu (profesionální řidič)
§ 42 a/4 c) 13/1997 Sb.Přetížený kamion nebo autobus
§274 TZŘízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky)

Sdílejte...

Mohlo by se hodit...

Autokamera